RO EN
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(„Politica”)
actualizată ultima dată în 19.03.2021

IMPORTANT: Când confirmi că ai citi și ai înțeles această Politică, considerăm că ai înțeles cum îți sunt folosite datele cu caracter personal (“DCP”) în cadrul funcționalității Donează cu Pago.

Această Politică este menită să-ți prezinte cât mai clar și transparent felul în care sunt prelucrate DCP care îți aparțin de către noi (noi, “Compania”, definită mai jos), în calitate de operator în momentul utilizării funcționalității Donează cu Pago.

Dacă ai întrebări ori nelămuriri cu privire la conținutul acestei Politici, ne poți contacta la datepersonale@pago.ro.

Această Politică se completează cu termenii și condițiile de utilizare a Aplicației Pago (astfel cum este definită în Termeni), disponibili spre consultare aici (“Termeni”) și cu Politica genarală de prelucrare a datelor disponibilă aici (“Politica generală de prelucrare a datelor”).

1. Detalii despre operator

Timesafe SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Voluntari, jud. Ilfov, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 87-2F, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1658/2016, CUI 35968582 (denumită în cele ce urmează "Compania") respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărui utilizator al acestei aplicații, având calitatea de operator de date cu caracter personal, îîn conformitate cu în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General al Uniunii Europene privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 (“RGPD”).

2. Definiții

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificații:

 • a) "Date Personale", "Date cu Caracter Personal" sau “DCP” înseamnă orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, conform definiției din “RGPD”;
 • b) "Utilizator" înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care folosește funcționalitatea Donează cu Pago, acceptând acești termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Donează cu Pago nu este destinată utilizării de către persoane fizice care nu îndeplinesc condițiile descrise în această definiție și, în mod explicit, nu este destinată utilizării de către minori (în sensul legislației care este aplicabilă unui anumit utilizator);
 • c) "Donează cu Pago" reprezintă campania desfășurată de Companie, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a efectua donații către anumite Organizații Neguvernamentale (astfel cum sunt definite mai jos);
 • d) "Organizație Neguvernamentală" reprezintă o organizație neguvernamentală fără scop lucrativ, precum o asociație, fundație, sau federație, selectată să participe în campania „Donează cu Pago”, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici sau care utilizează funcționalitatea Donează cu Pago în cadrul site-ului propriu.

3. Date Personale prelucrate și scopurile prelucrării

În ceea ce privește prelucrarea DCP în contextul funcționalității Donează cu Pago, Compania prelucrează următoarele DCP în temeiul executării de contract:

 • Prenumele, numele și adresa de e-mail a Utilizatorului și suma donată (pentru a putea trimite confirmarea efectuării donației); De asemenea, în baza consimțământului Utilizatorului, vom transmite aceste date Organizației Neguvernamentale.
 • datele de card bancar ale Utilizatorului (pentru a putea permite efectuarea unei donații prin intermediul Donează cu Pago); aceste date sunt prelucrate în conformitate cu secțiunile 3.2.2 și 7.2.4 din Politica generală privind prelucrarea datelor.
 • adresa de e-mail a utilizatorului (pentru a putea trimite mesaje privind noutăți despre Organizațiile Neguvernamentale și despre Donează cu Pago); aceste date sunt prelucrate în temeiul consimțământului utilizatorului.

4. Informații Suplimentare

 • 4.1. Transferul DCP
  Vom transmite DCP către Organizațiile Neguvernamentale, astfel cum este indicat în Secțiunea 3. De asemenea, în prelucrarea DCP vom utiliza și persoane împuternicite astfel cum sunt indicate în Politica generala privind prelucrarea datelor.

 • 4.2. Termenul de prelucrare a Datelor Personale
 • 4.2.1. În ceea ce privește DCP prelucrate în contextul Donează cu Pago, durata de prelucrare diferă în funcție de contextul prelucrării. Vom păstra DCP strict cât avem nevoie pentru a realiza scopurile pentru care sunt colectate. Ca regulă, DCP prelucrate în contextul efectuarii donațiilor vor fi stocate timp de 5 ani. Pentru mai multe detalii despre durata de stocare a DCP, vă rugăm să ne contactați la adresa datepersonale@pago.ro.

5. Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi în legătură cu Datele Personale care le aparțin, pe care le pot exercita transmițând un e-mail la datepersonale@pago.ro:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că DCP sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de DCP prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea DCP, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat DCP.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea DCP, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ai retras consimțământul pentru prelucrarea DCP și noi nu mai putem prelucra DCP în baza altor temeiuri legale; (iii) DCP sunt prelucrate contrar legii; (iv) dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea DCP este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a DCP.

Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea DCP în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea DCP, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea DCP în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii DCP, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de DCP în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim DCP în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care DCP sunt prelucrate în baza consimțământului sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca DCP să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste DCP altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm DCP pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării DCP de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățită să prelucreze în continuare DCP. De asemenea, te poți opune la prelucrarea DCP în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm DCP Personal în temeiul consimțământului, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea DCP. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 • 5.1. Corespondenta
 • 5.1.1. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, Utilizatorul poate contacta Compania la adresa datepersonale@pago.ro.
 • 5.1.2. Compania va analiza fiecare solicitare în parte și va comunica cu Utilizatorul pentru a putea da curs solicitărilor acestuia într-o manieră cât mai apropiată de așteptările Utilizatorului.
 • 5.1.3. Compania va răspunde solicitărilor Utilizatorilor în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii cererii. În măsura în care va fi necesară o prelungire a acestui termen, Compania va informa Utilizatorul solicitant despre această nevoie, anterior expirării termenului inițial.

6. Securitatea prelucrărilor

Securitatea DCP este importantă pentru noi. Prin urmare, DCP vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la DCP, criptarea sau anonimizarea DCP, stocarea pe medii securizate. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți Politica generală de prelucrare a datelor.